© Vladimír Hranoš

Bazmek® – ovladač modulového kolejiště OstraMo
K ovládání provozu na modelových kolejištích se používají různé principy, založené na analogovém nebo digitálním řízení pohybu trakčních vozidel. Přestože v současnosti lze sledovat masivní nástup digitální technologie, zůstává nemálo modelářů stále věrných klasickým analogovým systémům. Důvody k tomu jsou různé, nicméně většinou převládá nedostatek financí na jednorázový nákup digitální technologie a také množství konvenčních modelů, jejichž úprava na digitál by byla přinejmenším značně nákladná, v některých případech nerealizovatelná. Taktéž spolek modelářů OstraMo je doposud zastáncem klasického analogového napájení kolejiště, i když situaci kolem digitálu bedlivě sleduje.
Při řešení napájení systému modulových kolejišť jsme samozřejmě také řešili použití vhodného zdroje pro napájení vozidel. Především jsem zavrhovali řešení s použitím napájecích transformátorů typu FZ a podobných, protože jejich vlastnosti – charakteristiky – naprosto neodpovídají požadavkům na kvalitu napájení a jemnost regulace chodu vozidel. V současné době jistě existuje množství řešení, jak regulátor napětí řešit elegantnějším způsobem. Taktéž jsme se ,,mírně“ inspirovali u digitálu, kde se používají malé ruční ovladače, se kterými je možné se okolo kolejiště volně pohybovat s omezením jedině délkou přívodního kabelu a umístěním připojovacích konektorů. Na základě těchto úvah jsme tedy zkonstruovali dle schémat FREMO ovladač modulového kolejiště OstraMo, který jakýsi člen ,,hanlivě“ pojmenoval Bazmek, a už mu to zůstalo.
Co se tedy pod pojmem Bazmek® skrývá. Mnoho toho sice není, ale pro kvalitní provoz na kolejišti je toho až až. Je to napěťový regulátor, upravený pro použití na modelových kolejištích. Tento je umístěn do malé krabičky, jejíž velikost byla ,,optimalizována“ na velikost ,,tlapy“ průměrného Ostramáka. Dle přiložených obrázků je více než patrné, že využití velikosti krabičky není nijak závratné, nicméně důležitější je její správná velikost a rozmístění ovládacích prvků. Ty jsou umístěny na čelním panelu a tvoří je spínač ,,provoz“ s indikační Led, kterým se připojuje ovladač k napájecímu napětí ze zdroje. Druhým ovladačem je přepínač směru, kterým se přepíná polarita v napájecím vedení ke kolejovým úsekům. Posledním a nejdůležitějším ovladačem je pak ,,řídící kontrolér“ – tedy knoflík regulačního potenciometru, kterým se ovládá napětí v traťových úsecích kolejiště. Ovladač je pak připojen ke kolejišti pomocí čtyřvodičového kabelu se zakončením konektorem DIN 5Z, jak to stanovují normy Fremo. Elektrický obvod je realizován pomocí plošného spoje, čímž se zabraňuje nebezpečí upadnutí vodičů při pádu ovladače, ke kterým při intenzívním provozu na kolejišti jistě dojde. Vstupní obvod tvoří kromě zmíněného přepínače ,,provoz“ a indikace napájení pomocí Led taktéž diodový můstek, který umožňuje napájet Bazmek® jak napětím stejnosměrným s libovolnou polaritou, tak i napětím střídavým. Do vstupního obvodu je taktéž zařazen nabíjecí kondenzátor, aby se změny v napájení projevovaly na chodu vozidel pokud možno plynule. Samotný napěťový regulátor pak tvoří Darlingtonův tranzistor DBX 33 C v řazení s řídícím tranzistorem a regulačním potenciometrem s lineární charakteristikou. S ohledem na možnost vzniku zkratu v kolejišti je provedena ochrana regulátoru pomocí diody ve výstupní části regulátoru.
Základní požadavek členů OstraMa na maximální jednoduchost ovladače se tímto podařilo dodržet, protože kompletní ovladač má včetně krabičky, kabelu a konektoru celkem 19 prvků. Zkušenosti s provozem těchto ovladačů jsou zatím veskrze pozitivní, kvitována je především lineární charakteristika ovladače, takže není problémem nastavit napětí v kolejišti na 0,1 V a kvalitní vozidla jezdí podstatně nižšími rychlostmi, než lze dosáhnout z nesmrtelnou Fztou. Napájecí napětí doporučujeme 12 V ss s tvrdou charakteristikou minimálně závislou na běžném zatížení zdroje. Při vstupním napětí 12 Vss pak ovladač generuje maximální napětí asi 12,4 V naprázdno, při zatížení jednou lokomotivou je napětí v rozsahu okolo 11,7 V, čímž je zabráněno ,,závodění“ na kolejišti. Regulační rozsah 0 – 12 V je lineárně rozložen do otočného pohybu potenciometru s úhlem 300°, takže i zde je problematické realizovat ,,raketový rozjezd“. S tohoto ohledu jsou pak ohlasy na ovladač poměrně příznivé.
Tímto zde prezentovaným řešením jsme tedy vyřešili problém s napájením kolejových obvodů modulového kolejiště, minimálně do doby, než někdo přijde z něčím lepším a kvalitnějším. Existuje samozřejmě taktéž možnost použít ovládače s pulsní regulací napětí, nicméně tyto zdroje se pohybují z hlediska složitosti v jiné kategorii, což pak potvrzuje jejich cena. Taktéž jejich spolupráce s modely není bezproblémová, protože se projevuje vyšší oteplení motoru modelu vlivem pulsujícího napájení, což nemusí být různým samodělným modelům vždy po chuti. Další provozní zkušenosti s Bazmekem pak ověří, zda je naše řešení zvoleno vhodně a zda u tohoto typu ovladačů vydržíme. Nicméně zda odoláme digitálu, to si tvrdit netroufám……