Rekonstrukce Lipové Lázně - díl "G" a nový díl "I"
©MC
Díl "G" po změně přechodových profilů a základním pokrytí foliáži a nový díl "I", v popředí vjezdové návěstidlo od Javorníka
V původní koncepci nádraží Lipová Lázně byly na severním zhlaví stanice směr Jeseník a Javorník zvoleny přechodové profily "F" dle Fremo. Důsledkem této volby byl plochý terén mezi rozvětvením tratí na tyto dva směry.
Pohled na původní řešení zhlaví směr Jeseník a Javorník s nouzově zakrytým terénem pro modulové setkání v Komorní Lhotce 2009
Před časem padlo rozhodnutí změnit tuto část stanice tak, aby více odpovídala skutečné krajině v Lipové Lázních. Proto byl přechodový profil směr Jeseník změněn na standardní Fremo "B" a směrem na Javorník byl vytvořen zářez (nestandardní přechodový profil) a byl doplněn dalším dílem stanice "I", který je ukončen přechodovým profilem "F". Za tímto dílem standardně následuje návěstní modul, který má přechodový profil "F-F". Touto změnou je vytvořen charakter stoupajícího svahu, ve kterém je celá stanice Lipová Lázně vybudována.
Nový zářez ve směru na Javorník
Vlastní postup rekonstrukce:
Ze dvou variant změn přechodových profilů byla zvolena úprava nastavením stávajících profilů na tvary zářezu (nenormalizované přechodový profil) a na standardizovaný Fremo přechodový profil "B". Klesající svah u přechodového profilu "B" směr Jeseník byl po předchozí úpravě boku modulu odříznut přímočarou pilkou. Nastavení je provedeno z překližky síly 10 mm, která je výztuhou a lepením připojena ke stávajícímu čelu dílu. Původní plochá krajina zhotovená tradiční metodou roštu ze styroduru s pokrytím napuštěným papírem byla z větší části ponechána a na ni stavěna nová žebra a výztuhy. Za depem byl vsazen nový díl boku modulu z MDF (zvětšil se tam kopec) a dotmelen k stávajícímu boku (tmel Ostafix). Na nové části krajiny byla připravena trasa polní cesty vedoucí od východní hrany dílu přes obě trati na Javorník a Jeseník do kopce za depem. Po zhotovení kostry krajiny byla krajina pokryta papírem napuštěným zředěným lepidlem (Duvilax). Zde byly opět použity projeté papírové jízdenky ČD. Po vyschnutí lepidla dojde k vypnutí papírového povrchu, který je díky napuštění (oboustranné natření před lepením, kostra je předetřena neředěným lepidlem Duvilax) poměrně tuhý. Drobné nedostatky jsou před i po přelepení tmeleny (Ostafix). Na takto připravený povrch je možné provádět "zatravnění" a to jak historickou metodou - posyp barveným molitanem a přestřik ředěným lakem (Sportakryl matný), tak flockováním, případně i foliáži. Na Lipové je použita pouze foliáž (foliáže Polák - různé louky, pole a strukturstat) jako současný nejvěrnější způsob znázornění pokrytí povrchu rostlinstvem. Nutno dodat, že patří k těm finančně nákladnějším a časově náročnějším technologiím.
Díl "G" před úpravou svahu na přechodovém profilu "B" ve směru Jeseník, MDF na boku již seříznuta, odříznuta návrší za tankovačkou
Již odříznutý svah na přechodovém profilu "B", k dílu je přiložen krátký díl s originálním přechodovým profilem "B" pro kontrolu správnosti řezu
Dokončená úprava obou přechodových čel a začátek tvarování nové krajiny, žebra ze styroduru lepena Ostafixem většinou na původní povrch krajiny
Lepidlo/tmel Ostafix je použit zároveň pro dotmelení různých spár a přechodů
Zde již vzniká trasa polní cesty lehce zaříznutá do terénu, okolo zhlaví ve směru Javorník je modelován zářez v plynulé terénní vlně
Zde již dokončené tvarování terénu, krajina je připravena k překrytí napouštěným papírem
V plném běhu je pokrývání oboustranně natřeným papírem (ředěný Duvilax), zde již je jasně vidět navržený tvar terénu
A je kompletně pokryto, papír ještě není vypnutý - je mokrý, po zaschnutí dojde k vypnutí do rovných ploch
A kontrola vzhledu při pohledu přes kolejiště Lipové Lázně, papír již je tvrdý a nádherně vypnutý
Před pokládáním foliáže byly na polní cestě zhotoveny přejezdy - z profilových dřevěných desek (Litomyský - xx), které byly upraveny znázorněním přišroubovaných pražců. Přejezdy jsou natřeny (Luxol - Palisandr) a budou ještě barevně upraveny v rámci celé patiny krajiny.
Pokračovalo se lepením foliáže. Foliáž je lepena lepidlem (Duvilax) a to jak foliáž na papírové podložce (zejména Strukturstat) tak i "samolepící", která je kryta strhovací fólií. Při pokládání foliáže se snažíme plynule navazovat různé druhy luk, nenavazujeme je rovným spojem, ale snažíme se navázání provést " klikatým" spojem tak, aby v krajině nebyl tak nápadný. Na rozdíl od například přechodu louky do pole, který je ostrý. Spoj různých druhů luk můžeme zamaskovat i vsazenými trsy vyšší trávy, kvetoucích rostlin (např. žlutě kvetoucí řepka). Tyto trsy vytrháváme pinzetou z vybrané, vhodné foliáže, namáčíme do lepidla a vtlačujeme do položené, přilepené foliáže. Stejným způsobem, můžeme maskovat rovné hrany přechodů do štěrkového lože, polních cest, případně chyby - např. vzniklé mezery. Foliáže na plastové podložce jsou velice tvarově přizpůsobivé a při lepení je přitlačíme k okraji sousední již přilepené foliáži a zamezíme tak vzniku mezer. Můžeme takto foliáž skládat z různých geometrických tvarů - trojůhelníky, obdélníky a opticky tak lépe zamaskovat změny druhu foliáže.
Stavba prvního přejezdu, použity desky Midwest (dodává Litomyský), doplněno starými jízdenkami a nezbytným Ostafixem pro lepení a tmelení
V podstatě hotový základ polní cesty a může se začít s foliáží
Ještě chyběl nátěr použitých desek - Luxol Palisandr
Nepravidelně stříhané kusy foliáže lepené Duvilaxem na papírový podklad
Část svahu za tankovačkou a polovina zářezu směrem na Javorníka je pokryta, využity různé kousky foliáže a skládány vedle sebe, nad zářezem kus řepkového pole
Zatravnění střední části mezi tratěmi, nejdřívě jsou nalepeny okraje kolem tratí a polní cesty (zde použity odpadové okraje foliáže), pak bude doplněn opět z kousků střed
Zde je vidět napojování různých foliáží, podél trati je sušší vegetace a dál od tratě je použita svěžejší zeleň
Téměř dokončený zářez ve směru Javorník
Detail návrší mezi tratěmi poskládaného z několika druhů foliáže, je doplněna vlepenými trsy trávy, kvetoucích rostlin
A pokračujeme dále, na okraj je lepen barevně "neutrální" strukturstat pro návázání na sousední moduly, ten je na papírové podložce a je ho třeba při lepení zatížit
Směrem k trati je doplněn loukou s proschlou trávou
Na svahu vedly cesty je použito kvetoucí pole (třeba nějaký heřmánek) a dále strukturstat, zde vypadající jako neuměle pokosená louka, pod propustkem je pro znázornní vlhčí půdy zelenější a vyšší tráva
Po položení foliáže je možné přistoupit k zasypání polní cesty, k zasypání přechodu štěrku kolejového lože do trávy a podobně. A pak může následovat patina cesty, štěrku, dosazení stromů, keřů, dopravních značek, nádražních lamp, rychlostníků, označníků…… tedy všech těch drobností, které dotvářejí realistický vzhled krajiny a neměly by na žádném modelu chybět.
Doplněný díl "I" na trati směr Javorník je zhotoven stejným technologickým postupem jak všechny díly Lipové. Dvě čela (zářez a standardní "F") jsou spojena s dvěma podélníky přes hranoly s předřezanými přesnými úhly a jsou doplněny jednou příčkou. Traťové těleso je z překližky 10 mm, s čely je spojeno přes kovové úhelníky a je podloženo stojkou přišroubovanou na příčce. Krajina je zhotovena stejným způsobem jak výše popsaná rekonstrukce dílu "G".
Na doplňujícím dílu "I" je opět použito kolejivo PECO Code 75 s výškou profilu 1,9 mm položené přilepením na podloži z mikroporézní pryže. Použitým kolejivem je zajištěna sjízdnost celé stanice vozidly s dvojkolím dle NEM s výškou okolku do 1,2 mm, tak i s dvojkolím s profilem kola RP25.
Celkově se modulová stanice Lipová Lázně sestává dnes z 11 dílů, z toho dva díly jsou návěstní moduly s vjezdovými návěstidly. Po dokončení bude mít ještě o tři díly - moduly více, opět to budou návěstní moduly s předvěstmi.
Současný stav modulové stanice Lipová Lázně k srpnu 2010 reprezentuje tříleté budování a nespočetné množství odpracovaných hodin.
Je v hrubé podobě dokončeno, ale chybí desítky detailů a dodělávek
Již s částečně hotovou polní cestou a upravenými okraji foliáže ke štěrku
Připravená kostra dílu "I" na položení mikroporézní pryže a položení kolejí
Nalepené koleje na štěrkovém loži, boky štěrkového lože tmeleny Ostafixem
Konec kolejnic je na třech posledních pražcích zalepen sekundovým lepidlem k pražcové podloži
Hotový rošt terénu před lepením napuštěného papíru
Po elektrickém zapojení první lokomotiva vlastní silou na novém díle, chybí zatravnění terénu, zaštěrkování a detaily
Další den práce a na přidaném díle "I" je foliáž, je zaštěrkováno. Opět byla použita skládání z části různých foliáži a doplňováno na rozhraní různých povrchů vysazování kvetoucích rostlin a keřů. A tak konečně se bude moci přistoupit k té nejzábavnější části a to je dosazování detailů a dokončování různých drobností.
Pohled od vjezdového návěstidla z Javorníku, šterk je čerstvě zastříkaný a proto je tmavý.
Trochu z jiného úhlu, návěstní modul byl zhotoven za 6 dní pro setkání v polském Rybniku
Přes kopec již není výtopna téměř vidět
Z nadhledu je vidět, že se mi ne zcela podařilo navázat na pravé straně za návěstním modulem shodný povrch - strukturstat
Pohledem od skladiště do zářezu směrem na Javorník