Výstavba stanice Lipová Lázně - část 2.
©MC
Plán stanice nakreslený pro výrobu dílů a vyměření pokládky kolejí
Rok 2006, zejména jaho druhá polovina již nebyla příliš přízniva pokračování výstavby stanice Lipová Lázně. Můžu zde nabídnout k prohlídce pár fotografií současného stavu, který lze charakterizovat asi takto:
pokládka byla ukončena 30.9.2006, bylo provedeno základní přestříkání pražců, na několika dílech jsou již natřeny kolejnice. Položeny koleje včetně základní patiny pražců má i vložený 60 cm díl. Pokračoval výstavba budov obou výtopen, ale pouze velmi zvolna. Část dílů má již provedenu základní elektroinstalaci napájení kolejí.
V roce 2007 se bude pokračovat elektroinstalací a montáží přestavníků na zhlaví směr Ramzová, na kterém bude odzkoušen navržený systém ovládání výhybek, vazeb na návěstidla. Souběžně již bude prováděna tvorba okolní krajiny a zaštěrkování kolejí.
Takže několik slíbených pohledů na současný stav, postaveno bez vloženého dílu.
Od vjezdu ze strany Ramzové na bývalou malou výtopnu s vodárnou
A ještě jednou téměř ze stejného místa, jazyky výhybek zatím jsou volné bez přestavníků
Letecký pohled
Letecký pohled na část s rotundou
A ještě jednou z druhé strany
Pohled od budoucího vjezdového návěstidla ze směru od Jeseníku
Zauhlování (sice tam Teudloff nikdy nebyl)
Přes zhlaví pohled na rotundu
Od "staniční budovy" pohled na malou výtopnu
A pohled od "staniční budovy" k rotundě