.


Bad Vöslau
Internationales Südbahntreffen Wien 2012

© MC

9.6.2012 jsem se jeden den účastnil setkání Fremo v Bad Vöslau, jižně od Vídně. Na setkání zastupovali Česko kamarádi ze Zababova s krátkým úsekem ČSD, kteří mne přihlásili jako hosta setkání. Setkání bylo zajímavé z pohledu použitých modulů, kde celá jednokolejná trať přes tři stanice byla pod trakčním vedením a byl na ní zajišťován provoz většinou elektrickými lokomotivami ÖBB. Sám jsem do provozu téměř nezasáhl, ale o to intenzivněji jsem se věnoval dokumentování modulů.
Z pohledu vlastní organizace provozu mne setkání moc nenadchlo, zdálo se mi, že nebyl využit potenciál stanic. Práce ve skrytých nádražích byla ve vztahu k práci s vozidly zklamáním - odkládání na stoly, "ruční" posun. Tedy něco co na setkáních u nás již k vidění moc není.

Stanice Köszeg maďarských modelářů, velice přesvědčivý model, snad až na staniční lampy
Plánek moduliště, elektrifikovaná byla trať Rothenburg - Bad Feram - Spital am Pyhrn - St.Rudolf
Moduliště postavené ve výstavní hale (asi místních zemědělců) bylo poměrně rozlehlé. Provoz DCC byl rozdělen na dvě centrály propojené přes LocoNet Gateway. Část ČSD byla napojena přes stanici Bad Ferum. Byla poněkud nesourodá – Kácov, Verneřice, Hrabová a skrytá Brod a k Verneřicím bylo připojeno depo. Této nesourodosti odpovídal i poměrně slabý provoz dle grafikonu na části ČSD.
Vzhledem k tomu, že část ČSD je již známá, tak reportáž obsahuje pouze cizí moduly.
Rakouská stanice Bad Ferum, s rozestavěnými průmyslovými objekty, stanice je zatrolejována mimo manipulační a vlečkové koleje

Rothenburg
největší stanice na modulišti, postavená na 12 dílech rozměrů 1300 až 1500x700 mm, po stranách připojené další díly 1400x150 mm a z opačné strany ulice s frontou městských domů 1400x250 mm. Takže celková šířka byla 1100 mm. Celá stanice je zatrolejovaná. Krajní koleje byly ve vzdálenosti cca 800 - 850 mm od okraje modulu. V doporučeních OstraMo počítáme se vzdálenosti 700 mm krajní koleje od místa obsluhy a nepočítáme s komplikací – trolej. Jedná se o stanici, která v této konfiguraci vyžaduje oboustrannou obsluhu při posunu, odvěšování vozidel. Postavena je na kolejivu ROCO. Spojování troleje je pomocí zahnutí drátu na koncích jednotlivých dílů, napočítal jsem, že je nutno zaháknout 74 trolejových spojů při sestavení nádraží. Celková délka modulu stanice je cca 15 metrů.
Dopravně se jedná o odbočnou stanici na hlavní dvojkolejné trati, odbočující jednokolejná trať je rovněž elektrifikovaná. Stanice má 9 kolejí, délka staničních kolejí je něco přes 6 metrů. Řízena je z centrálního pultu, každý prvek – výhybka, návěstidlo má svůj přepínač.

Bad Ferum
je rovněž elektrifikovaná stanice, má 3 dopravní koleje délky cca 2,6 metrů. V této stanici nejsou zatrolejovány manipulační koleje. Součásti stanice je i rozbočení jednokolejných elektrifikovaných tratí.

Spital am Pyhrn
jedná se o horskou stanici kompletně pod trolejí se 4 dopravními kolejemi a na jednom zhlaví dvojkolejným výjezdem. Postavená je na rozměrných dílech délky 2375 mm. Celkem jsou tyto díly čtyři. Trakční vedení je v této stanici vypínaná pomocí závaží pod moduly, je napínáno společně nosné lano i trolejový drát. Postavena je na kolejích Tillig. Stanice je rozestavěna.

Skrytá stanice Wien
disponuje celkem 7 kolejemi, nemá točnu, je ukončena kusými kolejemi s délkou cca 4,5 metrů a dvojkolejným vjezdem. Odstavné koleje pro lokomotivy jsou na kusých kolejích na zhlaví stanice. Obsluha využívala odkládání vozů na stůl, často prováděla „ruční“ manipulace s vozy i celými soupravami.

Skrytá stanice St. Rudolf
disponuje celkem 8 kolejemi s délkou cca 2,5 metru. Z toho 5 kolejí se sjíždí do točny a 3 se sjíždí do malého zhlaví které má propojení na točnu. V této stanici končila elektrifikovaná jednokolejná trať. Trolej byla ukončena na plastovém dílu dílu, kde sběrače vyjely do „vzduchu“. A opačně zpět najely na trolej.

Rodaun
tramvajový systém křížící jednokolejnou vedlejí trať s napojením tramvajového systému na normálně rozchodnou železniční trať. Využíváno v provozu k přepravě tramvají do dílen a nákladních vozů na tramvajový systém.

Friedberg
odbočná stanice na jednokolejné trati. Celkem 7 kolejí, z toho 4 dopravní. Délka dopravních kolejí cca 2,5-3,5 metru. Stanice působila sterilním dojmem, stavby spíše odpovídaly 5 epoše.

Köszeg
stanice se 4 kolejemi, z toho dvě dopravní. Z pohledu modelářského asi nejlepší stanice na modulišti. Stanice byla vybavena patinovanými budovami, mnoha detaily, postavami, vozidly,. Negativum bylo ovládání ze strany velkého přednádražního prostoru, které znemožňovalo dobrou obsluhu – rozpojení vozidel. Musel být prováděna pouze ze strany kde chodili strojvedoucí.

Pellerd
malá stanice, byla loni na Fremo Krakow, která byla umístěna na konci místní trati, je modelářsky stejně kvalitně zpracována jako Köszeg.

Mannersdorf
něco mezi stanicí a vlečkovým areálem. Dobře modelářsky zpracované, celkem 6 kolejí délky cca 2,5 metru, velké silo, malá staniční budova, vjezdová návěstidla.

A pak několik dalších nákladišť, zastávek…

Trakční vedení působilo na trati i ve stanicích velmi věrohodně, fungovalo bez potíží, sběrače lokomotiv se smýkaly po trolejovém drátu, ve stanici Rothenburg bylo asi trakční vedení trochu výše, protože byla i lokomotiva, která na trati jela se sběračem na trolejovém drátu a ve stanici byl cca 1 mm pod trolejí. Trakční vedení bylo spojované na rozhraní modulů „háčkem“, tj. asi 1-2 mm dlouhým zahnutím trolejového drátu i nosného lana. Je pravdou, že spojů trakčního vedení jsem v Rothenburgu napočítal 74, tedy slušná fuška zapojit ho. Následně je trakční vedení „napnuté“ různým způsobem přes imitace napínacích zařízení na sloupech, někde společně nosné lano i trolejový drát – Spital am Pyhrn (zatíženo závažím pod modulem), někde odděleně – Bad Ferum, Rothenburg (asi pružina uvnitř imitace závaží). Dokonce i v místě kde došlo k utržení několika laníček na trati jezdily lokomotivy se sběračem spolehlivě. Rovněž ve stanicích. Dráty jsem neměřil, ale odhadl bych průměr na 0,3-0,4 mm, v Bad Ferum byly laníčka z tenčího drátu. Způsob letování různý – na tupo – Bad Ferum, zahnuté - Rothenburg Samozřejmě při provozu pod trolejí vznikaly nové problémy, třeba jak pod trolejí stáhnout a zvednout sběrač bez stržení trakčního vedení rukou. Na některých modelech lokomotiv se sběrače spolehlivě zacvaknou ve spodní poloze a zvednout je pak jednou rukou pod trolejí je oříšek.

Kolejivo použité na modulech ROCO, Tillig, PECO Code 75, 83 i 100, poloměry v odbočné výhybkové větvi 600 – 2000 mm. Poloměry v obloucích na trati 1000 až 3000 mm. Pokud jsem si poloměry nenašel na plánku moduliště, nijak jsem si je přímo na trati neuvědomoval.

Obrovská stanice Rothenburg je kompletně pod dráty sjízdná se sběračem zvednutým
Je to opravdu pavučina měděných drátů, někdy ztěžuje přístup k vozidlům např. pro rozvěšení
Dvě ostrovní nástupiště, kolejivo ROCO, provedení spíše epocha 6
Motivem je odobočná stanice na hlavní dvojkolejné elektrifikované trati, na setkání byl "elektricky" sjízdný celý úsek odbočné jednokolejné trati
Stanice Obere Warth je poměrně jednoduše provedená, se započatou elektrifikací
Ovládaní stanice Obere Warth
Druhé zhlaví stanice Bad Ferum s odbočnou tratí směrem na ČSD - Kácov
Zatrolejované rozbočení tratí u stanice Bad Ferum, zajímavé využití hliněných ploch, které do období pozdního léta patří, flokování bylo hodně jednolité
A ještě jednou ta stejná odbočka z jiného pohledu
Oblouk před stanicí Bad Ferum s vypínaným trakčním vedením
Pohled do stanice Friedberg
A Friedberg z opačné strany, použité jednolité flokování kazí trochu dojem
Rakouská "52" s nákladním vlakem ve Friedbergu
Na ČSD byla v provozu ucelená souprava dvaceti nových Faccs ČS Train
Box na nákladní listy a karty nákladních vozů v nákladišti Freiland
LocoNet Gateway - propojení až tří centrál DCC
Stanice MÁV Köszeg
Modelářsky velmi pěkně zpracované, budovy, stromy, keře, tráva....
Ložené vozy jezdily s náklady
Vlnící se trať před stanicí Köszeg
Ovládací pult stanice Köszeg
Pohled do stanice Köszeg od stanice Friedberg
Přejezd se zhlavím, na mnohých modulech se vyskytoval mix reálií 3 - 5 epochy
Přednádražní prostor stanice Köszeg byl udělán velmi pěkně, ale v použité konfiguraci svým rozměrem omezoval obsluhu při manipulaci a rozvěšení vozů na vykládku
Zhlaví na opačné straně stanice Köszeg
Paletované cihly
Ještě jednou přejezd od Friedbergu - pěkně provedený asfalt na silnici
Pult na straně strojvedoucích přesně odpovídá zatím nerealizované myšlence u stanice Lipová Lázně
Bratrská spolupráce - PKP ve stanici MÁV
Maďarské moduly se vyznačují zajímavými nápady s precizním provedením
Mannersdorf - něco mezi vlečkovým areálem a stanicí s mini sypaným nástupištěm délky cca 10 cm
Staniční budova Mannersdorfu
Příklad ložených vozů v Mannersdorfu
Stanice Rothenburg s vlečkami na zhlaví směrem na Obere Warth
Staniční budova Rothenburg a připojené díly se souběžnou ulicí
Zhlaví s odbočnou jednokolejnou elektrifikovanou tratí do Bad Ferum a tratí do Friedbergu
Most a provizorní konec trakčního vedení
Pohled na vlečkový areál stanice Rothenburg
Pohled na les stožárů, pavučinu drátů dává tušit jak pracné je něco podobného vybudovat
Malé depo bylo připojeno na Rothenburg
A pohled na zauhlování
Do Rothenburgu vjíždí rychlík s elektrickou lokomotivou v čele
Detail trakčního vedení ve stanici
Rychlík připravený k odjezdu
Ovládací pult Rothenburgu
Dvůr továrních budov na vlečce u Rothenburgu
Tramvaj je přepravována do dílen
Skryťák St. Rudolf
Napínání trakčního vedení ve stanici Spital am Pyhrn
Pohled na zatím částečně dokončenou stanici Spital am Pyhrn
Vjezd do stanice od skryťáku St.Rudolf
Trakční vedení nad všemi kolejemi
Při detailním pohledu je vidět drobný společný problém trakčního vedení - usazují se na něm vlákna prachu, které pomalu tvoří drobnou pavučinku
A ještě jednou elektrický provoz
A ještě jednou zhlaví ze strany od skryťáku, v pozadí plocha připravená pro výsadbu lesa
Kouzelný byl fukční tramvajový provoz Rodaun s křížením normálněrozchodné trati
Přeprava nákladních vozů
Křížení s tratí
Tramvaj na zastávce
Tramvajové depo a kousek města
Tramvajová trať směrem do města
Pěkná krajina na traťovém modulu
Maďarská stanice Pellerd
Stanice Pellerd z opačné strany, plexi kryje před poškozením strom na kraji modulu
Vlečka s malou pilou
Maďarská krajina na modulech
Vinice s turisty na maďarském traťovém modulu
Vjezd elektrifikované jednokolejky do skryťáku, z opačné strany tunelu je nájezd pro sběrače
Maďarská patina
Náklad na voze
Odkládání vozů u skryté stanice Wien
Odkládání vozů u skryté stanice St.Rudolf
Detail trakčního vedení ve stanici Spital am Pyhrn
A ještě napínání trakčního vedení ve stejné stanici
A detail trakčního vedení ve stanici Rothenburg