Zásady zabezpečení stanic
Důvody zavedení
Po klubových diskuzích o způsobu zabezpečení stanic a jejím praktickém prvním provedení v žst Jeseník, přípravě zabezpečení v žst Lipová Lázně a prvních diskuzích kolem návrhu hlásky a odbočky na jednokolejné trati, vznikla potřeba stanovit zásady pro zabezpečovací zařízení ve stanicích.
Výsledkem těchto diskuzí je norma pro staniční zabezpečovací zařízení Nzab 02.
Realizace vjezdového návěstidla na návěstním modulu
Druhý návěstní modul s vjezdovým návěstidlem žst Jeseník
Skupinové odjezdové návěstidlo žst Jeseník
Ovládací pult žst Jeseník

Nzab 02 - Zásady zabezpečení stanice
platnost od 01/2007

Tato norma definuje základní modelové požadavky na zabezpečení provozu v železniční stanici v rámci modulového provozu. Norma nemá vazbu na konkrétní technické provedení. Doporučené je použití samostatného ovládacího pultu s reliéfem stanice a ovládacími prvky na tomto pultu. U malých nákladišť a odboček lze pult vestavět do boku modulu.

Kategorie stanic (žst)
Žst na dvoukolejné hlavní trati
Žst na jednokolejné hlavní nebo vedlejší trati
Žst na vedlejší trati (lokálka) zabezpečení dle D3
Žst skrytá - technologická stanice moduliště

Žst na dvoukolejné hlavní trati
Zabezpečovací zařízení by mělo „simulovat“ mechanické, elektromechanické, elektrodynamické, případně releové zabezpečovací zařízení s rychlostní návěstní soustavou.
Minimální rozsah zabezpečení
Závislost návěstních znaků na postavení výhybek – mechanická návěstidla druhým ramenem, světelná minimálně v rozsahu výstraha, vjezd odbočkou – 40 km/h.
Při postavení vlakové cesty odpojení výhybek od napájení – závorování, blokování vlakové cesty.
Žst musí mít stanoveny povolené a nepovolené současné vjezdy, odjezdy, technicky musí být zajištěna jejich kontrola.
Musí být zajištěna kontrola odjezdů na nesprávnou traťovou kolej.
Žst musí mít stanoveny polohy vjezdových návěstidel, označníků (seřaďovacích návěstidel místo označníků) pokud nejsou součásti modulu žst, tj. minimální požadované vzdálenosti od krajní výhybky pro zajištění bezpečnosti při posunu ve stanici (vlastní realizace šachtami návěstidel, návěstními moduly), návěstní znaky na předvěsti musí být závislé na návěstním znaku vjezdového návěstidla.

Žst na jednokolejné hlavní nebo vedlejší trati
Zabezpečovací zařízení by mělo „simulovat“ mechanické, elektromechanické, elektrodynamické, případně releové zabezpečovací zařízení s rychlostní návěstní soustavou.
Minimální rozsah zabezpečení
Závislost návěstních znaků na postavení výhybek – mechanická návěstidla druhým ramenem, světelná minimálně v rozsahu výstraha, vjezd odbočkou – 40 km/h.
Při postavení vlakové cesty odpojení výhybek od napájení – závorování, blokování vlakové cesty.
Žst musí mít stanoveny povolené a nepovolené současné vjezdy, odjezdy, technicky musí být zajištěna jejich kontrola.
Žst musí mít stanoveny polohy vjezdových návěstidel pokud nejsou součásti modulu žst, tj. minimální požadované vzdálenosti od krajní výhybky pro zajištění bezpečnosti při posunu ve stanici (realizace šachtami návěstidel, návěstními moduly).
Návěstní znaky na předvěsti musí být závislé na návěstním znaku vjezdového návěstidla, v krajním případě je možné nahradit tabulkou s křížem – pak je nutno doplnit požadavkem na traťovou rychlost vmax 60 km/h minimálně 50 cm před tabulkou s křížem.

Minimální požadavky na zabezpečení na trati provozované podle D2:
Pokud majitel modulu žst prokáže jiný způsob zabezpečení v modelované skutečné stanici je možné při současně provedených úpravách traťových rychlostí akceptovat i nižší způsob zabezpečení, nejníže na následujícím minimálním zabezpečení (bude rovněž povoleno v době stavebního dokončování modulu).
Návěští se pouze základní pojmy - stůj - volno. Není závorovaná postavená vlaková cesta. Zabezpečovací zařízení znemožňuje postavení návěsti povolující jízdu na dvou vjezdových návěstidlech opačného směru, na vjezdovém a odjezdovém návěstidle na témže zhlaví.
Jsou stanoveny polohy vjezdových návěstidel pokud nejsou součásti modulu žst, tj. minimální požadované vzdálenosti od krajní výhybky pro zajištění bezpečnosti při posunu ve stanici (realizace šachtami návěstidel, návěstními moduly), předvěsti jsou nahrazeny tabulkou s křížem. V celém obvodu žst je omezena rychlost na vmax 40 km/h (tj. mezi vjezdovými návěstidly), před stanici minimálně na vzdálenost 50 cm před tabulkou s křížem je omezena rychlost na vmax 60 km/h.
Žst jejíž zabezpečení neodpovídá ani minimálním požadavkům této normě není možné připustit k provozu na trati řízené dle D2.

Žst na vedlejší trati (lokálka) provoz dle D3
Způsob zabezpečení je od „místního“ stavění výměn bez návěstidel po zabezpečení shodné s žst na vedlejší jednokolejné trati - u stanice se sídlem dirigujícícho výpravčího.
U ostatních žst bez návěstidel musí být stanoveny polohy lichoběžníkových tabulek a tabulek s kříži, způsob zabezpečení křižování a předstižení je pak popsán v předpisu pro D3 dané trati.

Žst skrytá
Tato norma se v přiměřené míře použije i pro skryté stanice. Zde minimálně v rozsahu vjezdového návěstidla s předvěstí,
případně s tabulkou s křížem při současném omezení na traťovou rychlost vmax 60 km/h minimálně 50 cm před tabulkou s křížem. Doporučuje se použití i odjezdového návěstidla a závorování výhybek.


Závěrečná ustanovení
Zabezpečovací zařízení žst musí být vždy popsáno v datovém listu žst, včetně základní technologie obsluhy a vzdálenostní umístění ke stanici příslušejících vjezdových návěstidel a předvěstí. Vzhledem k tomu, že návěstidla technicky souvisí se způsobem řešení zabezpečovacího zařízení v žst, musí být i návěstidla, která nejsou instalována na modulu žst, součástí technického vybavení žst a to buď jako návěstidla pro uložení v normalizované šachtě nebo jako samostatný návěstní modul.

Související normy:
Nzab 01 - zapojení návěstidel