Doporučení
technické parametry vozidel pro modulový provoz
© 26.6.2011 MC

Toto doporučení dává návod k přípravě vozidel, pro jejich bezchybnou funkci na modulovém setkání. Co tedy na vozidle kontrolovat, které jeho části seřídit, záměrně uvedeno - na vozidle, doporučení se netýká pouze vozů, ale i lokomotiv. Pro modulový provoz jsou rozhodujícími části vozidla - třmenové spřáhlo a jeho uložení, dvojkolí s pojezdem.
Jsou to požadavky svým způsobem obecná, která zvyšuje komfort modelové jízdy a provozu.
Požadavek na snadné spřahování vozidel ocení obsluhy zejména tehdy, kdy není snadný přístup k vozidlu pro zajištění spřáhnutí. Mimo třmenového spřáhla u nákladních vozů a lokomotiv je u vozidel klubu OstraMo používáno krátké spřáhlo Maerklin u osobních vozů. Toto spřáhlo nemá omezení při spřáhnutí s třmenovým spřáhlem.
Základní doporučení pro vozidla OstraMo jsou uvedena na http://ostramo.parostroj.net/doporuceni.html

 

Soulad karty vozidla s vozidlem - číslo, provozní omezení

Každý nákladní vůz je nutno pro provoz dle standardních pravidel Fremo vybavit "unikátním" číslem vozu, nebo zajistit, aby na modulišti nebylo více vozů se stejným číslem. Každý vůz musí být vybaven kartou vozu, které slouží jako "přenášecí médium" pro nákladní listy, čili nákladní listy jsou zasunovány do obalu karty vozu. Na kartě vozu je vhodné uvádět základní technické údaje a provozní omezení.
Například:
- Požadavek na nesundávání vozu z kolejí (praxe v některých skrytých stanicích)
- Nenakládat
- Nevykládat
- Minimální poloměr projížděného oblouku
- Profil kola NEM 311/RP25
- Kinematika/pevné spřáhlo
- Zkrácené spřáhlo (spřáhlo, které je pro zkrácení mezery mezi nárazníky posunuto o 0,5 - 2 mm pod vůz)
- Podvalnikovatelnost vozu

Karta lokomotivy - poslední verze karty OstraMo s některými změněnými položkami, v zásadních položkách odpovídá kartě Fremo, chybí foto modelu
Poslední verze vozové karty OstraMo, barevně fotka trochu ujela, v zásadních položkách odpovídá kartě Fremo
Pro přípravu vozidel na setkání provedeme kontrolu zejména těchto parametrů a funkcí

 

Kontrola geometrické polohy a funkčnosti spřáhla:

 • Výška třmenu:
  dolní plocha třmenu 8-9 mm nad TK
  horní plocha třmenu maximálně 10mm nad TK
  Lze upravit přihnutím části třmenu, ale v zásadě souvisí s výškou spřáhla jako celku. U některých modelů bývá velká vůle v uložení, případně výlisek kinematiky a šachty je deformovaný a tím i je výška mimo toleranční pásmo.

 • Zdvih třmenu:
  minimálně 13mm, což je 1mm rezerva nad max. výšku háku
  Při větším zasunutí spřáhla pod vůz, např. při zkracování spřáhla, může docházet k omezení zdvihu rámem vozu, případně mohou mít omezující vliv díly vozu jako hák na čelníku. Stejně může omezovat zdvih spřáhla i vlastní konstrukce spřáhla.

 • Lehký chod:
  Zdvih třmenu musí být bez znatelného odporu mimo vlastní váhu třmenu, stejně při uvolnění musí dojít k spadnutí do základní polohy
  Lze zkontrolovat například, když lze třmen zdvihnout štětečkem a po odtažení štětečku sám spadne do základní polohy. Některé konstrukce spřáhel mají zabudované přítlačné elementy (pásky), které přitlačují třmen do základní polohy - musejí být odstraněny, protože brání lehkému zdvihu třmenu.
Třmenové spřáhlo ROCO jak je dodáváno a upravené spřáhlo ROCO zajišťující snadné spřažení dvou vozidel na modelu vozu L
 • Hladkost háku:
  Kvalita - hladkost a geometrický tvar je důležitý pro vzájemný pohyb těchto dílů. Šikmá čelní plocha háku, která zdvihá třmen protějšího spřáhla musí být hladká bez otřepů s mírným sklonem
  Na háku může být otřep po dělící rovině formy, drsný, nerovný povrch - např. spřáhla Bramos. Lze odstranit mechanicky - broušením, ořezáním. U vozů s pevným spřáhlem - zalepené do šachty NEM a zalepená kulisa dochází k nenadzvihnutí třmenu protějším hákem i u spřáhla s dokonalým tvarem háku. Důvodem je naprosto pevná poloha třmenu a háku bez pružnosti celé soustavy spřáhla.

 • Otřepy a ostrá hrana plechového výstřižku třmenu:
  Vystřižení třmenu z plechu zanechává na čelní straně (ta která se opře u sousední hák) ostrou hranu, případně i malý otřep.
  Tato ostrá hrana způsobuje zaseknutí či nesklouznutí třmenu po háku a tím nenadzdvihnutí třmenu hákem při pohybu vozidla a je nutná ruční obsluha-nadzdvihnutí třmenu. K odstranění stačí jemný pilník, jemná brusná stopka malého průměru a sražení hrany, otřepu.

 • Výška háku:
  11 - 12 mm od temene kolejnice
  Výška háku souvisí pouze s uložením spřáhla. Tedy s vůlemi v šachtě NEM, deformacemi a vůlemi v ponechané kinematice. U dosazovaných pevných šachet může být chyba v špatné výšce přilepení, přišroubování.

 • Tvar třmenu
  Lehkost spřažení závisí i na tvaru třmenu, zejména na poloze bodu kontaktu třmenu s hákem při najetí vozidel na sebe a místem uchycení třmenu, Pokud bod kontaktu leží níže než osa uložení třmenu je nutno konec třmenu přihnout směrem vzhůru.
  Týká se to zejména spřáhla ROCO, kde je pro lehkost spřažení, zejména u pevných spřáhel nutno přihnout konec oblíku třmenu vzhůru. Obecně pevná spřáhla vzhledem k tuhosti jsou náchylnější na tento problém.

 • Světlost oka třmenu:
  Minimálně 3 mm
  Některá velmi stará spřáhla nemusí mít tuto hodnotu dodržena.

 • Hloubka nosu háku:
  maximálně 1,5 mm
  Nedodržení této hodnoty může způsobit v mezních hodnotách rozdílu výšek háku nezaklesnutí třmenu za hák a tedy nespřažení vozidel. Doporučena je hodnota menší do 1 mm.
  U spřáhel ROCO se tato hodnota blíží k mezní hodnotě 1,5 mm což způsobuje při nestejé výšce spřáhel nezaklesnutí třmenu za hák. Pro zvětšení vůle k zaklesnutí je doporučeno u spřáhel ROCO zbroušení čela háku a tím snížení na hodnotu max 1 mm.
Příklad úpravy kinematiky u modelu Bramos, zkrácená šachta, zalepené spřáhlo, fixace třmenem z pružinového drátu

Kinematika a jiné způsoby uložení šachty, spřáhla

 • Kontrola na snadnost vyháčení kinematiky z vedení, kontrola na velikost svislé vůle uložení šachty tj. tendence k svěšení spřáhla
  Pro modulový provoz OstraMo je požadována průjezdnost spřažených vozidel protisměrnými oblouky R 600 mm. Tuto průjezdnost rozhodujícím způsobem ovlivňuje způsob uložení, omezení kinematiky a zkrácení spřáhel.
  Pevná spřáhla (tj pevná šachta a upravená poloha spřáhla v podélném směru vozidla) jsou doporučena do délky vozidel přes nárazníky max. 120 mm, omezení chodu kinematiky je u delších vozidel doporučeno, včetně zajištění proti vyklesnutí kinematiky z vedení u některých typů spřáhel - zejména modely Bramos.
  Některá šachta má nadstandardní vůle což způsobuje pokles spřáhla směrem dolů. Otočná uložení spřáhel mohou mít obdobné závady. Omezení průjezdnosti oblouky při použití pevného spřáhla na delší vozidlo, případně omezení kinematiky v takovém rozsahu, že tento průjezd oblouky nedovolí.
  V případě menších poloměrů oblouků než 600 mm je možné přes toto místo přepravit pouze samostatně - lokomotiva, nebo vůz jednotlivou jízdou spřažené s vozidlem vybaveným plně funkční kinematikou a nezkráceným spřáhlem.

Pojezd vozidla, Sa výroba Knížka, dvojkolí RP25, kinematika omezena zarážkami, zkrácená šachta a zalepené spřáhlo

Pojezd vozidla

 • Dvojkolí
  Pro bezproblémový provoz vozidel je nutné dodržovat základní parametry hodnot dvojkolí. Mezi základní sledované hodnoty patří rozkolí a výška okolku. Tyto hodnoty úzce souvisí s parametry použitého kolejiva, zejména s konstrukcí srdcovky výhybek.
  Výška okolku dle NEM 311.1 nebo dle NMRA RP 25 je 0,6 mm (přesně 0,62 u RP25). pro dvojkolí s okolkem podle NEM 311 je připuštěna maximální hodnota 1,2 mm, doporučena 1 mm (1 mm mají všechny standardně dodávané dvojkolí na továrních modelech, u firmy Fleischmann je to v poslední době 0,8 mm).
  Hodnota "K" dvojkolí musí být max 15,3 mm ve vztahu k rozměrovým parametrům srdcovek výhybek, pro RP25 je lépe držet hodnotu "K" na minimální povolené hodnotě 15,1, což při síle okolku 0,7 mm znamená rozkolí 14,4 mm.
  Upravení hodnot rozkolí a tím i rozměru "K" lze udělat např. přípravkem Fohrmann, nebo poněkud méně komfortně v malém svěráku s podložkama. Kontrolu můžeme provádět měrkou případně u rozkolí posuvkou. Výšku okolku připuštěnou pro dané modulové setkání stanovuje pořadatel, obecně doporučeno dosazovat na vozidla přednostně dvojkolí s profilem kola NEM 311.1/RP25. V rámci modulů OstraMo nebudou připuštěna do provozu vozidla s okolkem vyšším než 1 mm.
 • Uložení dvojkolí a podvozků
  Dvojkolí se musí v hrotovém uložení volně otáčet, nesmí zachytávat o díly spodku vozidla.
  Výrobci používají různé délky os dvojkolí, musí být použita správná délka osy ke konkrétnímu hrotovému uložení - toto má vliv na lehkost otáčení a přílišnou volnost v uložení a tím možnost zachytávání o jiné díly vozidla.
  Podvozky se musí v uložení volně otáčet, nesmí zachytávat o jiné díly vozidla, které by omezovaly rozsah natočení a tím neprojetí oblouku o R=600 mm.
  U dlouhých vozidel je vhodné používat tříbodové nebo pružné uložení dvojkolí, podvozků, které zvyšuje bezpečnost proti vykolejení zejména při propadech kolejnicových pásů.

  Normy NEM - http://www.morop.org/de/normes/index.html
Připravek Fohrmann na úpravu rozkolí a míry "K" dvojkolí
Měrka podle přílohy 4 k NEM 110/310 pro kontrolu míry "K", rozkolí můžeme kontrolovat digitální posuvkou

Vhodné parametry k vyvěšení před modulovým setkáním

Pro účast modulů i vozidel na setkání je nutné vhodně stanovit jejich parametry. Zejména max. výška okolku a požadavek na průjezd vozidla obloukem o R=xxx mm

 • Pro pořadatele setkání navrhujeme:
  Na setkáních zřídit odpovědnou osobu za kontrolu technického stav vozu - tedy vznikne-li problém na voze v provozu - vůz je vyřazen (nálepka o vyřazení zasunuta do karty vozidla), majitel odnese vůz na kontrolu - zde bude zkontrolován a je mu doporučeno co s vozem udělat. V kartě vozu zůstane nálepka o vyřazení. A dále je na zodpovědnosti majitele zda uvede vozidlo do požadovaného stavu nebo již nebude k dalšímu provozu využito.
  Je to možné doplnit při kontrole vozu zápisem majitele, čísla vozu a závady. Lze tak pak zjistit, že vůz má opakované stejné závady a zavést proti neozodpovědnému vlastníkovi další opatření.