Domácí moduly H0 - příprava stavby stanice
© MC 03.11.2018
Tento popis - jak jsem přišel k danému řešení stanice pro domácí použití i modulové setkání je průběžně doplňován a upravován - tak jak bude řešení a následně stavba postupovat.

Jsou to již dva roky co jsem začal stavět domácí moduly - bylo to 6 oblouků o poloměru 700 mm. Protože jsem doma používal k sestavení testovacího oválu či oválu pro možnost projet modely s vnuky klubovou zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice, tak čas dozrál k zahájení stavby vlastní stanice. Musí to být stanice, která bude vyhovovat do testovacího oválu a zároveň ji bude možné použít na modulové setkání. Protože nejraději stavím moduly na základě skutečného motivu, pátral jsem po vhodné stanici, ke které bude relativně dostatek historické dokumentace a která bude provozně zajímavá.
Jak první mi padla do oka stanice Světlá Hora na trati Bruntál - Malá Morávka. Stanice pěkná, malá. Po domácích diskuzích jsem nakonec souhlasil, že i pro domácí provoz jsou dvě dopravní koleje málo a ze zkušeností vím, že do modulových tratí provozovaných dle předpisu D3 se hodí vždy aspoň jedna stanice se třemi dopravními kolejemi. Takže padla volba na další stanici z jesenicka - dnešní stanici Velká Kraš. No a proč nepřiznat - také jedním z důvodů změny volby stanice, byl model budovy bufetu, který na modulu stanice bude - vyrábí jej KB model.
Ještě zpět k původně uvažované stanici Světlá Hora - modul stanice měl být složený ze čtyřech dílů, přičemž díl se skladištěm nebyl pro domácí užití použit. Důvodem tohoto řešení je jednoduchost přepravy na setkání - malé rozměry složené stanice - 2x díl dlouhý 90 cm složený do jedné bedny a 2x díl délky 60 cm do druhé bedny. Všechny stavby, stromy, lampy budou pevně spojené s modulem.
Proti skutečnosti byla stanice narovnána, vlečky byly nahrazeny pouze nakládkovou koleji - pro domácí použití nemělo smysl řešit napojení nějakého vlečkového areálu z prostorových důvodů.. Cílem bylo stanici mít na standardní šířce modulu 50 cm, tedy shodně s traťovými moduly. Prostor pro budovy je získán vyosením středních dílů, zde o cca 13 cm.
Sestava dílů stanice Světlá Hora a historický výkres stanice
Pohled na staniční budovu, vzhledem k obnově nákladního provozu došlo k údržbě kolejiště a dnes stanic kolejiště stanice vypadá lépe
Konec stanice a odbočení dnes nepoužívaných vleček

Takže zpět k dnešní stanici Velká Kraš, postavené pod názvem Hukovice ve Slezsku (německy Haugsdorf in Schlesien, název Hukovice nesla stanice do 70. let minulého století), krátce nesla i název Hukovice - Vidnava. Jedná se odbočnou stanici na trati Lipová Lázně - Javorník. Nejprve byla postavena trať do Bernartic a později byla přistavěna z Hukovic trať směrem na Vidnavu. Úprava stanice při výstavbě trati do Vidnavy znamenala zvýšení počtu dopravních kolejí o kolej č. 3 a postavení malé výtopny s vodárnou a kůlnou na uhlí. Stav stanice ještě před 5 lety téměř přesně odpovídal výkresu z roku 1896, jedinou změnou bylo posunutí výhybek 1 až 3 o cca 25 metrů směrem na Lipovou Lázně a tím k prodloužení staničních kolejí. Přejezd u výtopny nyní přechází mezi výhybkami č. 1 a 2, 3. Dnešní stav je již trochu jiný - došlo k odstranění koleje do výtopny včetně snesení výhybky č. 5 a odstranění spojky mezi kolejemi č. 4 a 2, tedy výhybek č. 3 a 4.
Pro modulovou stanici Hukovice jsou použity obdobně řešené díly jako pro stanici Světlá Hora, tedy s vyosením středních dílů zde, ale pouze o nezbytnou hodnotu pro získání minimálního prostoru pro staniční budovu - 50 mm. Tím, že má stanice na straně výjezdu na Bernartice dvojkolejné zhlaví, je nutné tuto stranu osadit čelem 2B00. Bude tedy nutné dořešit spojení s dalšími domácími moduly - oblouky R 700 mm. Možné to je dvěma způsoby - postavením jednoho nového oblouku s ukončením čelem rovněž 2B00, kde by bylo ukončení výjezdu trati směr Vidnava, nebo krátkým 20 cm dlouhým modulem, kde by bylo rovněž ukončení této trati - ten je univerzálně použitelný pro modulová setkání a použití stanice Hukovice nikoliv jako stanice odbočné. Řešení s rozhraním 2B00 umožňuje rovněž spojení stanice Hukovice s modulem odbočky Morava, který zajistí navázání stanice na obě tratě, včetně vjezdových návěstidel.

Jediný historický snímek stanice Hausgorf in Schlesien (dnes Velká Kraš), je focen z polní cesty vedoucí na úbočí nízkého zářezu stanice

Výřez z výkresu rozšíření stanice v roce 1896 o kolej č. 3 související s výstavbou trati do Vidnavy
Stanice Hukovice ve zkrácené podobě s přidaným dílem přechodu na jednokolejnou trať k domácímu použití
Stanice Hukovice v prodloužené variantě o 60 cm pro použití na modulových setkáních

Při promýšlení jak přenést stanici na moduly, bylo zvažováno a diskutováno několik variant napojení koleje č. 5 do výtopny na staniční kolej č. 3. Možností jsou zde omezeny nutností mít díl C demntovatelný a proto musí být obě čela dílu C tvarově shodná. Nakonec zvítězila varianta neprodloužené stanice na zhlaví směr Žulová (bez posunu výhybek 1 až 3) a tak zůstal přejezd mimo moduly stanice stejně jako na výkrese z roku 1896. Protože se nejedná o zmenšenou kopii stanice Hukovice, ale modulová stanice je postavená na motivy reálné stanice Hukovice došlo k změně pořadí výhybek na Bernartickém zhlaví, výhybka na kolej č. 3 byla posunuta až za spojku mezi kolejí č. 1 a 2. Důvodem byla úprava délek staničních kolejí, aby lépe vyhovaly modelovému provozu. Rovněž došlo k prodloužení nástupišť. Délka dopravních kolejí 1 až 3 je tak 180 cm v plné délce a 120 cm v délce pro domácí použití. Délka nástupišť je 120 a 100 cm. Proč 180 cm délka dopravních kolejí - je to délka používaná u stanic OstraMo - Javorník, Kadaň, Nevidov, tedy stanic pro místní tratě.

Stanice Hukovice spojená s odbočkou Morava, jedna z budoucích možností využití stanice

Můžeme se ještě podívat na několik snímků ze stanice, byly pořízeny před cca 15 lety a několik snímků ze současnosti stanice.

Ve stanici právě probíhá likvidace drátovodů a stanice dostane systém Test s elektromotorickými přestavníky a odjezdovými návěstidly

Stejné místo a již funkční elektromotorické přestavníky
Pohled z opačné strany stanice - od přejezdu, na výjezdech směrem na Bernartice a Vidnavu již svítí odjezdová návěstidla
Manipulační vlak bude po odjezdu osobních vlaků přestaven na kolej č. 2 odkud vyjede směrem na Vidnavu, z jiné dopravní koleje to není možné
Takže takto navržená stanice má celkem 9 výhybek. Z toho jsou tři pravé, šest levých a jedna nesymetrická výhybka na kolej č. 5 - k výtopně. Stanice bude bez odjezdových návěstidel. Pokud nebude z budov postaveno stavědlo, které bylo ve stanici vybudováno v roce 1950, tak bude stanice použitelná i do epochy 2.
Z pohledu budov ve stanici je situace dobrá, všechny stavby budou dle skutečnosti. Mimo výtopnu a stavědlo jsou všechny již v produkci modelářských firem nebo brzy budou.

Výřez z výkresu rozšíření stanice (výkres z roku 1905), kde si lze udělat představu o umístění budov, u výtopny je zakresleno nerealizované prodloužení a není zde zakresleno samozřejmě stavědlo.
Model bufetu ve Velké Kraši - foto ze stránek KB model
A takto vypadal bufet před 15 lety jako prodejna, dnes již nefunkční
Výkres z roku 1904 bufetu patřícího firmě Spiritusbrennerei Haugsdorf i s umístěním za zahradou u staniční budovy
Nástupiště budou proti skutečnosti z provozních důvodů o něco prodloužena
Pohled do stanice z nízkého zářezu s polní cestou, dnes nepoužívanou.
Na snímku ze současnosti již není výhybka č. 5 a kolej do výtopny, stejně jak spojka mezi kolejemi č. 4 a 2 na zhlaví směrem na Žulovou.
Pohled do stanice ze směru od Bernartic a odjezdové návěstidlo do stejného směru
Staniční budova se změněnou fasádou, ale s původním stylem oken, záchodky vpravo nahradily původní dřevěné, v modelu budou použity původní dřevěné
Do dnešních dní vydržela i nepoužívaná popelová jáma (je opravena) a vedle základ jediného vodního jeřábu ve stanici, u výtopny vodní jeřáb nebyl
Pohled na 5 kolej směrem k výtopně v roce 2005, výhybka č 5 je ještě na svém místě. Betonová "zídka" před výtopnou - dnes je téměř neviditelně zarostlá - v tomto místě stávalo skladiště uhlí s rampou pro zbrojení lokomotiv
Objekt výtopny, dnes již bez kolejí a s chybějícím dřevěným přístavkem na uhlí na čele vodárny směrem k cestě, jedna ze dvou budov, která není v nabídkách stavebnic, pro zjednodušení stavby lze použít stavebnici vodárny s přístěnkem (který je sice zděný) a přistavět jen vlastní budovu výtopny
A když jsme již u výtopny - tak tato lokomotiva 222.003 bydlela ve výtopně Hukovice, snímek z webu vidnava.blog.cz, kde je datován 10.6.1938 - což je evidentně špatně, protože snímek musel být pořízen nejdříve v říijnu 1938 - lokomotiva má řadová označení ČSD a nápis Deutsche Reichsbahn, rovněž osazenstvo stanice je již v uniformách DR
A stejná lokomotiva se soupravou na trati Vidnava - Hukovice, osobní souprava byla pestrá
Výřez z výkresu prodloužení výtopny v Hukovicích o 5,50 m v souvislosti s přestavbou stanice a prodloužením kolejí 1 a 3 před první světovou válkou, ke které již vlivem válečných událostí nedošlo
Druhou budovou, která není k dispozici jako stavebnice je stavědlo.
Tato stavědla byla ve stanicích na trati Lipová Lázně - Javorník stavěna okolo roku 1950, shodné stavědlo je například v Žulové
Výřez z výkresu stejného stavědla jak v Hukovicích - zde Žulová