Ovládání magnetických přestavníků výhybek PECO
© VH

Dnes bychom se chtěli vrátit k jedné dávno popisované oblasti, a to je ovládání magnetických přestavníků na výhybkách firmy PECO. Důvodem jsou občasné dotazy na funkci impulsního relé, zařízení, které bylo poprvé použito a následně zmíněno v článku o modulech zastávky Horní Heřmanice. Jedná se o poměrně jednoduché zařízení, které generuje impuls pro přestavení magnetického přestavníku a následně tento spolehlivě vypne, aby nedošlo k poškození přestavníku dlouhodobým průchodem proudu. Snaha byla tedy nahradit běžně používaná tlačítka při stavění vlakové cesty s možností využití ovládání výhybek pro OstraMo typickými řadiči s páčkami.
Jak tedy zařízení vypadá a jak funguje? Jedná se o jedno běžné relé s dvěmi přepínacími kontakty, jehož odpad je zpožďován paralelně řazeným kondenzátorem. Na obrázku č. 1 je zobrazeno zapojení obvodu ovládání přestavníku a funkce jednotlivých prvků při přestavování - červenou barvou jsou označeny cívky, jimiž prochází proud.

Obr. č. 1: Stavění výměny do odbočky
Při přestavení řadiče stavění výměny do polohy O dojde k připojení cívky přestavníku PECO k napětí a dojde k přestavení výměny. Zároveň dojde k zapojení cívky impulsního relé a nabití kondenzátoru C, to způsobí přitažení kotvy relé a rozpojení přívodu k cívce přestavníku. Vznikne tak velmi krátký impuls, který spolehlivě přestaví výměnu výhybky do požadované polohy a odpojí napájení. V zastávce Horní Heřmanice je u výhybek č.2 a č.3 provedeno paralelní připojení přestavníků (výhybky kolejové spojky se přestavují najednou) a i pro dvě výhybky je impuls dostatečný. Po dokončení přestavení jsou tedy cívky přestavníku bez napětí a cívka impulsního relé je pod napětím. Přestavení opačným směrem pak znázorňuje obrázek č. 2.
Obr. č. 2: Stavění výměny do přímého směru
Při přestavení řadiče stavění výměny do polohy P dojde k připojení cívky přestavníku PECO k napětí a dojde k přestavení výměny. Dále dojde k přerušení obvodu napájení impulsního relé, to díky kondenzátoru odpadá se zpožděním a rozpojuje obvod cívky přestavníku. Délku impulsu lze v tomto případě ovlivnit velikostí kapacity kondenzátoru C. Po dokončení přestavení jsou tedy cívky přestavníku bez napětí a cívka impulsního relé je také bez napětí. V případě odpojení napájení stavěcího obvodu (například modelová funkce závěru výměn) setrvává výměna v poloze po posledním přestavení. Po opětovném připojení napájení pak poloha výměny odpovídá poloze ovládače.
Pro zastávku Horní Heřmanice bylo použilo běžně dostupné relé z katalogu GME, typ H820F24C, určení pro napětí cívky 24V (s rezervou) a dvěmi přepínacími kontakty. Ohmický odpor cívky relé je 1100 Ohm a při napájecím napětí 16 V stejnosměrných prochází cívkou proud okolo 15 mA. Z touto hodnotou je potřeba počítat především u složitějších stanic, protože při jedné poloze výměny je relé trvale pod napětím. V případě, že lze pro konkrétní výhybku určit hlavní polohu výměny (například přímo), je potřeba zapojit přestavník tak, aby cívka byla v této poloze bez napětí. Velikost kapacity kondenzátoru je potřeba prakticky vyzkoušet, pro zmíněnou aplikaci byly použity hodnoty 100 microF/25V.
Tolik tedy krátké doplnění v minulosti publikovaného článku. Moduly zastávky Horní Heřmanice s námi objely pěkný kousek naší hroudy, účastnily se několika setkání a fungují naprosto spolehlivě. Přesto, že jsme u novějších projektů přešli na motorické přestavníky, se kterými je mnoho potíží, na přestavníky PECO pějeme chválu.