Manuál pro provoz na dirigované trati "D3"
ver. 1.10 ze dne 8.10.2012
©mc

Dirigující výpravčí
Dirigující výpravčí je výpravčí stanice, která řídí a zodpovídá za provoz na celém traťovém úseku jemu příslušející trati. Na trati jsou stanice (dopravny), nákladiště (n), nákladiště se zastávkou (nz) a zastávky (z).
Poznámka pro tvůrce moduliště, není vhodné umístit sídlo dirigujícího výpravčího do odbočné stanice trati „D3“, ležící na „D2“. Důvodem je větší zátěž výpravčího na odbočné stanici a nedostatek času pro řádné řízení trati „D3“. Vhodným řešením je například první stanice na „D3“, měla by být vybavena alespoň vjezdovými návěstidly. S odbočnou stanicí na „D2“ komunikuje pouze dirigující výpravčí, obsluhy vlaků na trati „D3“ s ním nekomunikují.
Pro trať „D3“ by měl být stanoven minimální provozní řád:
- určit stanice vybavené telefonem
- určit stanice, kde se budou strojvedoucí vlaků hlásit dirigujícímu výpravčímu (ohlásit příjezd/žádat o souhlas k odjezdu), většinou jsou to pouze stanice, kde dochází ke křižování vlaků, které zároveň dělí „D3“ na traťové úseky a výchozí stanice vlaků.
Další práva a povinnosti dirigujícího výpravčího:
- dirigující výpravčí může na základě dopravní situace (zpoždění vlaků) přeložit pravidelné křižování vlaků do jiné stanice
- dirigující výpravčí kontroluje stav nákladních vozů na trati, jejich vykládku/nakládku tj. přípravu nákladních listů a jejich vkládání do karet vozidel, zejména před začátkem grafikonu
- dirigující výpravčí odpovídá za sjízdnost trati, přebírá hlášení o závadách na trati od obsluh vlaků, včetně odpovědnosti za odstavení vozů se závadami

Obsluha Os vlaku
Strojvedoucí dle možnosti přichází k převzetí vlaku minimálně 5 minut reálného času před odjezdem (tj. obvykle 25 až 30 minut modelového času), aby převzal dokumentaci vlaku, zkontroloval sestavení vlaku, převzal ovladač a připravil hnací vozidlo k odjezdu. Pokud je výchozí stanice obsazena výpravčím přebírá od něj – kartu lokomotivy s oběhem, kartu soupravy s oběhem, případně vozovou kartu spěšninového nebo poštovního vozu s oběhem. V případě převzetí vlaku v neobsazené stanici si výše uvedenou dokumentaci a ovladač bere z odkládacích míst ve stanici. Podle převzatých karet si strojvedoucí zkontroluje sestavení vlaku.
Karta soupravy:

Složení soupravy Dd+3xBe/Bi – pravidelné složení soupravy, o mimořádné změně musí informovat strojvedoucího výpravčí
V jednotlivých řádcích uveden oběh:
Vyjíždí jako SV 8721 v 6:52 z Hanušovic do Javorníka
Přechází na Os 344 v 8:21 z Javorníka do Jeseníka
pak přechází souprava na Os 345, který v Jeseníku dobírá spěšninový vůz do Javorníka, ten přechází z vlaku Os 327
a tak dále po jednotlivých řádcích

Karta lokomotivy (líc a rub)

Oběhy lokomotiv:
List oběhu lokomotivy musí být zasunut do karty lokomotivy ke které přísluší. Obsahuje označení oběhu L03, pravidelnou řadu lokomotivy 354.1 a možné náhrady v závorce. Následuje seznam vlaků s nasazením lokomotivy. Lokomotiva začíná na SV 8721 v 6:52 v Hanušovicích, přechází na vlak Os 344 v 8:21 v Javorníku…. Po dojezdu Os 348 do Jeseníku upozorňuje vodorovná čára na odstavení lokomotivy. Toto upozornění je v oběhu vždy, když doba mezi nasazením lokomotivy překročí 2 hodiny a je možné na lokomotivě udělat „provozní ošetření“, tj. odstavit lokomotivu do depa, případně na vyhrazenou kolej ve stanici.
Oběhy spěšnin a poštovních vozů:
Je uveden na shodném listu jak oběh lokomotiv a musí být zasunut do karty spěšninového či poštovního vozu, který je na daný oběh nasazen. Obsahuje označení oběhu „Spěšnina 1“, možné nasazení řady nákladního či poštovního vozu a výčet vlaků na které je nasazen.

Při odjezdu z výchozí stanice strojvedoucí pohledem zkontroluje chování jednotlivých vozů ve vlaku a jejich správné svěšení. Rychlost jízdy přizpůsobí traťovým poměrům a údajům v sešitovém jízdním řádu.
Při vedení vlaku se řídí údaji v sešitovém jízdním řádu. Spěšninový, poštovní vůz odvěšuje/přivěšuje podle údajů na oběhu vozu a případně i poznámky v oběhu soupravy.
V dopravně vybavené telefonem a určené provozním řádem trati provede strojvedoucí ohlášení příjezdu a vyžádá si souhlas k odjezdu u dirigujícího výpravčího, tato hlášení jsou nutná pro jeho informovanost o obsazení/uvolnění traťového úseku. Toto hlášení může být upřesněno provozním řádem na dané trati s organizovanou dopravou podle předpisu „D3“.
Dopravní koleje v stanicích neobsazených výpravčím (dirigovaných) musí zůstat po odjezdu vlaků volné, neobsazené vozy. Po odjezdu vlaku musí být výhybky v základní poloze (dopravní cesta je postavena na kolej č.1, vlak při odjezdu z jiné než 1 koleje zastaví za krajní výhybkou a obsluha vlaku přestaví výhybky do základní polohy)
V případě zjištění závady na trati, hlásí vzniklou závadu dirigujícímu výpravčímu, závady na vozech rovněž hlásí dirigujícímu výpravčímu, pokud to technický stav vozu dovoluje, dopraví vůz do dirigující stanice včetně vozové karty, pokud se jedná o vůz spěšninový nebo poštovní. Náhradní vůz do soupravy zajistí dirigující výpravčí.

Sešitový jízdní řád Os na D3

Lok. 354.7 – je pravidelné nasazení řady na vlak Os 3207, v závorce mohou být uvedeny další řady lokomotiv
Norma zatížení – pro traťový úsek, v závislosti na třídě tratě a maximální rychlosti
Normativ délky - pro obsluhu vlaku zásadní údaj – 15 náprav, tj. maximální délka vlaku Os 3207
Sloupec 1 – názvy dopravních míst, kolečko s tečkou – sídlo dirigujícího výpravčího trati „D3“
Sloupec 2 – Lipová Lázně stanice se světelnými návěstidly, Javorník lichoběžníková tabulka – vlak vyčká u lichoběžníkové tabulky na pokyn vjezdu do stanice od obsluhy protijedoucího vlaku, zde Mn 6274 (sloupec 9)
Sloupec 2a – číslo koleje na kterou vlak pravidelně vjíždí
Sloupec 3 – pravidelná jízdní doba
Sloupec 4 – čas příjezdu
Sloupec 5 – doba pobytu v dopravně
Sloupec 6 – čas odjezdu
Sloupec 7 – stanovená maximální rychlost pro vlak Os 3207
Sloupec 8 – traťová třída (závisí na sklonových poměrech tratě)
Sloupec 9 – v řádku s lichoběžníkovou tabulkou vlak Mn 6274, který čeká ve stanici Javorník – v tomto případě zastavuje Os 3207 u lichoběžníkové tabulky a čeká na pokyn pro vjezd do dopravny od obsluhy vlaku Mn 6274, v případě že by v sešitovém jízdním řádu nebyla uvedena v sloupci 2 lichoběžníkové tabulka, pouze v sloupci 9 vlak Mn 6274, vjíždí vlak Os 3207 jako první a dává následně pokyn ke vjezdu čekajícímu vlaku Mn 6274

Obsluha Mn vlaku na D3
Strojvedoucí dle možnosti přichází k převzetí vlaku minimálně 5 minut reálného času před odjezdem (tj. obvykle 25 až 30 minut modelového času), aby převzal dokumentaci vlaku, zkontroloval sestavení vlaku, převzal ovladač a připravil hnací vozidlo k odjezdu. Pokud je výchozí stanice obsazena výpravčím přebírá od něj – kartu lokomotivy s oběhem, karty vozů zařazených ve vlaku. V případě převzetí vlaku v neobsazené stanici si výše uvedenou dokumentaci a ovladač bere z odkládacích míst ve stanici. Podle převzatých karet si strojvedoucí zkontroluje sestavení vlaku (list oběhu lokomotivy uveden v odstavci obsluhy Os vlaku). Zkontroluje si zda karty vozů souhlasí s vozy zařazenými do vlaku. Zkontroluje, zda vozy zařazené do vlaku jsou směrovány do stanic, kde má dle sešitového jízdního řádu provádět manipulaci. V případě chybného směrování vozu je vůz vyřazen ze soupravy vlaku před jeho odjezdem, případně dostane od výpravčího dispozice k danému vozu (např. vůz zůstane v soupravě a vrátí se na obratovém Mn zpět do výchozí stanice, kde bude přeřazen správným směrem).
Při odjezdu strojvedoucí pohledem zkontroluje chování jednotlivých vozů ve vlaku a jejich správné svěšení. Rychlost jízdy přizpůsobí traťovým poměrům a údajům v sešitovém jízdním řádu.
Manipulace s vozy v stanicích, nákladištích a vlečkách – souhrnně - manipulačních místech, v manipulačních místech, kde není výpravčí (ve stanicích s výpravčím se řídí pokyny výpravčího).
Vozy pro manipulační místo odstavuje dle údajů na nákladním listu, nákladní listy ponechá v kartách vozů, tak jak vozy dojely. Pokud má zařazen vůz ve vlaku, který z kapacitních důvodů manipulačního místa není možné odstavit dle údajů v nákladním listu, nechá vůz zařazen ve vlaku a odveze ho zpět do výchozí stanice Mn vlaku, kde bude zařazen do následujícího Mn vlaku obsluhujícího manipulační místo podle nákladního listu.
U vozů, které již byly odstaveny v manipulačním místě předchozími Mn vlaky a nemají vyměněny nákladové listy, provede vytažení nákladového listu se kterým vůz dojel (s výjimkou obratových nákladních listů, které pouze otočí) a ze zásobníku nákladních listů na manipulačním místě použije buď vhodný nákladní list pro objednané zboží (podle druhu vozu uvedeného na nákladním listu, případně provede naložení nákladu, patřícího k nákladnímu listu) nebo použije nákladní list pro prázdný vůz vracející se do skryté stanice. Zde použije vhodnou barvu skryté stanice podle druhu vozu. Tím je zajištěno, rozlišení pro následující obsluhu Mn vlaku, které vozy dojely posledním vlakem a které zde již stojí déle.
Z manipulačního místa odváží pouze ty vozy, které již měly nákladní listy vyměněny tedy ty, které nedojely předchozím Mn vlakem.  Do vlaku zařadí vozy tak, aby nebyla překročena max. norma zátěže pro daný vlak podle sešitového jízdního řádu. Ponechá si vhodnou rezervu zátěže ve vlaku pro další manipulační místa.
V dopravně vybavené telefonem a určené provozním řádem trati provede strojvedoucí ohlášení příjezdu a vyžádá si souhlas k odjezdu u dirigujícího výpravčího, tato hlášení jsou nutná pro jeho informovanost o obsazení/uvolnění traťového úseku. Toto hlášení může být upřesněno  provozním řádem na dané trati s organizovanou dopravou podle předpisu „D3“.
Dopravní koleje v dirigovaných stanicích musí zůstat po odjezdu vlaků volné, neobsazené vozy. Po odjezdu vlaku musí být výhybky v základní poloze (dopravní cesta je postavena na kolej č.1, vlak při odjezdu z jiné než 1 koleje zastaví za krajní výhybkou a obsluha vlaku přestaví výhybky do základní polohy)
V případě zjištění závady na trati hlásí vzniklou závadu dirigujícímu výpravčímu, závady na vozech rovněž hlásí dirigujícímu výpravčímu, pokud to technický stav vozu dovoluje, dopraví vůz do dirigující stanice včetně vozové karty.
Karta nákladního vozu (líc a rub)

Sešitový jízdní řád, Mn na D3:

Lok. T 669.0, 534.0 – je pravidelné nasazení řady na vlak Mn 6273 po traťových úsecích, v závorce jsou možné další řady
Norma zatížení – rozdělena pro jednotlivé traťové úseky, v závislosti na třídě tratě a maximální rychlosti
Normativ délky - pro obsluhu vlaku zásadní údaj – 21 náprav, tj. maximální délka vlaku (maximální zátěž), což při koeficientu 4,5 metru na nápravu je cca 100 cm délka vlaku v modelu (koeficient délky na jednu nápravu je možné v Grafikonu zadat v závislosti na předpokládané skladbě vozového parku), stanice na trati měly min. délku 180 cm staniční koleje
Sloupec 1 – názvy dopravních míst, kolečko s tečkou – sídlo dirigujícího výpravčího trati „D3“
Sloupec 2 – Hanušovice, Lipová Lázně stanice se světelnými návěstidly, Javorník lichoběžníková tabulka – vlak vyčká u lichoběžníkové tabulky na pokyn vjezdu do stanice od obsluhy protijedoucího vlaku, zde Mn 6722 (sloupec 9)
Sloupec 2a – číslo koleje na kterou vlak pravidelně vjíždí
Sloupec 3 – pravidelná jízdní doba
Sloupec 4 – čas příjezdu
Sloupec 5 – doba pobytu v dopravně
Sloupec 6 – čas odjezdu
Sloupec 7 – stanovená maximální rychlost pro vlak Mn 6273
Sloupec 8 – traťová třída (závisí na sklonových poměrech tratě)
Sloupec 9 – v řádku s lichoběžníkovou tabulkou vlak Mn 6722, který čeká ve stanici Javorník – v tomto případě zastavuje Mn 6273 u lichoběžníkové tabulky a čeká na pokyn pro vjezd do stanice od obsluhy vlaku Mn 6722, v případě že by v sešitovém jízdním řádu nebyla uvedena v sloupci 2 lichoběžníkové tabulka, pouze v sloupci 9 vlak Mn 6722, vjíždí vlak Mn 6273 jako první a dává následně pokyn ke vjezdu čekajícímu vlaku Mn 6722.